Scotty's on 1st Presents Jesse Keith Whitley Friday, Nov. 3, 2023