𝟮𝟬𝟮𝟰 𝟭𝟬𝘾𝙈 𝘼𝙨𝙞𝙖 𝙏𝙤𝙪𝙧 <𝟭𝟬𝘾𝙈 𝘾𝙡𝙤𝙨𝙚𝙧 𝙩𝙤 𝙔𝙤𝙪> 𝙞𝙣 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙠𝙤𝙠