PSYCH-K® Basic Workshop / 19-20-21 November 2021 / New York - USA - English